చికెను వింగ్సూ, అల్లప్పచ్చడి

అల్లప్పచ్చడి (అల్లం పచ్చడి) వాడకంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగు వాడిని. అల్లప్పచ్చడి అంటే హోటళ్ళలొ తెల్ల చట్నీతో పాటు ఇచ్చే ఎర్ర చట్నీ అనుకునేరు. నేను చెప్పేది మామూలుగా మనం సంవత్సరానికోసారి పట్టుకునే అల్లప్పచ్చడి గురించి. à°† గట్టి అల్లప్పచ్చడిలో కొద్దిగా మంచినీళ్ళు గానీ, పెరుగు గానీ కలిపి ఎలాంటి ఫలహారాల్లోనయినా నంజుకుని తినే విషయంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగువాడినన్నమాట. మనలో మనమాట, ఇడ్లీల్లోనూ దోశల్లోనూ అల్లప్పచ్చడి భేషుగ్గా ఉంటుంది. పెసరట్టు ఉప్మాలో అయితే… Continue reading చికెను వింగ్సూ, అల్లప్పచ్చడి

Anniversary 2013

Our Anniversary day greeted us with sober and drizzling weather. I could go for an additional few minutes of bicycling in the rain, making it a nice start. Latha has Sravana Sukravaaram (the Friday in the Telugu month of Sravana) pooja in the morning. In the evening, we headed out for a family dinner at… Continue reading Anniversary 2013

Float

Summer made us to gulp lot of fluids of all sorts. This float is one of those. I would love to get more of these…

Cooking

Some of the passions I have hardly come out during the regular course of life. May be because of my busy lifestyle or may be because I am surrounded by people who beat me in passion in those areas. One such passion for me is cooking. It hardly comes out because my wife is one… Continue reading Cooking

SRKREC Alumni Hyderabad Meet 2012

Today we had a blast! The SRKR Engineering College Alumni Meet is a great success. About 400 alumni and 20+ faculty members attended the grand event. The event is hosted by Oakridge School and their arrangements are top notch – Multi Purpose Hall, Audio Visual Equipment, Food, Power backups, Facilities logistics and what not –… Continue reading SRKREC Alumni Hyderabad Meet 2012

Sankranti Trip 2012

This year, only myself and Surya managed to go to our native village during Sankranti. We decided to drive to that place in our Xylo. The onward journey took more than 12 hours, including a few hours of visits to relatives en-route. The drizzle hit highway reduced our speed and we fully complied with that… Continue reading Sankranti Trip 2012

NetEnrich New Year Bash

We at NetEnrich did a New Year Bash on Friday evening. Our facilities staff, who keep the office running at all times, cut the cake and welcome the new year. Here are some of the pics from the evening. Happy New Year!     NetEnrich-NewYear-Bash-2012    

Satish Birthday Pics

RK stopped by in the morning with a cake. Evening dinner with Madhu’s family at Inorbit Mall. Back home and another cake. Pics from the day here.     Satish-BDay-2011    

Food, Chocolate and 3D Printing

For about 2.5 decades, the concept of printers influenced my life heavily. The purpose of printing ranged from printing my “code”, results of my “code”, all the way to printing of documents and photographs. The media for printing also changed, all the way from paper to glossy photo-papers to fabric to china-ware like mugs. Give… Continue reading Food, Chocolate and 3D Printing