చికెను వింగ్సూ, అల్లప్పచ్చడి

21 Apr

అల్లప్పచ్చడి (అల్లం పచ్చడి) వాడకంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగు వాడిని. అల్లప్పచ్చడి అంటే హోటళ్ళలొ తెల్ల చట్నీతో పాటు ఇచ్చే ఎర్ర చట్నీ అనుకునేరు. నేను చెప్పేది మామూలుగా మనం సంవత్సరానికోసారి పట్టుకునే అల్లప్పచ్చడి గురించి. ఆ గట్టి అల్లప్పచ్చడిలో కొద్దిగా మంచినీళ్ళు గానీ, పెరుగు గానీ కలిపి ఎలాంటి ఫలహారాల్లోనయినా నంజుకుని తినే విషయంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగువాడినన్నమాట. మనలో మనమాట, ఇడ్లీల్లోనూ దోశల్లోనూ అల్లప్పచ్చడి భేషుగ్గా ఉంటుంది. పెసరట్టు ఉప్మాలో అయితే మరీ భేషుగ్గా ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణదేవరాయల పక్కన తెనాలి రామలింగడు ఉన్నప్పటి మజానే పెసరట్టు ఉప్మా పక్కన అల్లప్పచ్చడి ఉన్నప్పుడు వస్తుందన్నది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం.

గతవారంలో ఒకరోజు సాయంత్రం అత్యవసర పనులన్నీ చక్కబెట్టుకుని (ఆఫీసు మెయిల్సు, స్వంత మెయిల్సు, ఫేసుబుక్కూ, ట్విట్టరూ వగయిరాలు చక్కబెట్టుకుని అన్నమాట) కొంచెం ఫలహారం తినే పనిలో పడ్డాను. ఎదురుగా మాంచి పసందుగా క్రిస్పీ చికెను వింగ్సు కనిపించాయి. వాటితోపాటు నంజుకోవటానికి సహజ సిద్దమయిన బార్బీక్యూ సాసు కూడా ఉంది. కానీ తిండి విషయంలో ప్రయోగాలు చెయ్యకపోతే మనం మనమెందుకవుతాము. అటూ ఇటూ చూసి ఎదురుగా కనపడ్డ అల్లప్పచ్చడిని మనదయిన రీతిలో పలచగా (ఇంచుమించుగా బార్బీక్యూ సాసులా కనపడేలా) కలిపాను. సోఫాలో చేరగిలబడి కాళ్ళు టేబులుపై పెట్టుకుని టీవీ చూస్తూ ఫలహారానికి ఉపక్రమించాను. అల్లప్పచ్చడిలో à°’à°• చికెను వింగుని బాగా తిప్పి నోట్లో పెట్టుకోగానే అప్రయత్నంగా “మహాప్రభో” అనిపించింది.

à°ˆ “మహాప్రభో” వెనుక à°’à°• విషయం ఉంది. శుభసంకల్పం సినిమాలో రాయుడు పాత్ర వేసిన కళాతపస్వి విశ్వనాధ్ గారు à°’à°• సన్నివేశంలో దాసు (కమల హాసన్) చేసిన చేపల పులుసు రుచి గురించి చెబుతూ “మహాప్రభో” అంటాడు. à°† సినిమా చూసినప్పటినుండీ ఏ తిండి పదార్ధం చాలా బాగున్నా నాకు మహాప్రభో అనిపిస్తుంది.

అలా మహాప్రభో అనిపింపచేసిన చికెను వింగ్సూ అల్లప్పచ్చడి కాంబినేషను ఫలహారం క్షణాల్లో ఖాళీ అయిపోయిందని వేరే చెప్పక్కర్లేదనుకుంటాను. మీకుగనక ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఇష్టమయితే మీరు కూడా ప్రయత్నించండి.

Anniversary 2013

17 Aug

Our Anniversary day greeted us with sober and drizzling weather. I could go for an additional few minutes of bicycling in the rain, making it a nice start. Latha has Sravana Sukravaaram (the Friday in the Telugu month of Sravana) pooja in the morning. In the evening, we headed out for a family dinner at Chutneys restaurant. As usual, we feasted on ghee and spice rich menu. Once we are back home, its cake and fun time. Here are a few pics from the day.

 

Anniversary-2013

 

Cooking

22 Apr

Some of the passions I have hardly come out during the regular course of life. May be because of my busy lifestyle or may be because I am surrounded by people who beat me in passion in those areas.

One such passion for me is cooking. It hardly comes out because my wife is one of the best cooks in my life and I know I can never match her. However, my cooking skills come out once in a while, especially in my wife’s absence.

One thing I realized is that I can’t cook in small quantities. I need at least 4-6 servings to be cooked for a decent result.

Here is a glimpse from a cooking session couple of weeks ago.

 

Cooking-2012-APR-01


 

SRKREC Alumni Hyderabad Meet 2012

19 Feb

Today we had a blast! The SRKR Engineering College Alumni Meet is a great success. About 400 alumni and 20+ faculty members attended the grand event. The event is hosted by Oakridge School and their arrangements are top notch – Multi Purpose Hall, Audio Visual Equipment, Food, Power backups, Facilities logistics and what not – every things is top quality. The event started a bit late because of delayed arrival for registrations. We had to rush thru some of the proceedings but finally made sure that every registrant captured nice moments with their classmates and friends.

NetEnrich is one of the sponsors of the event. We ran a slideshow that discusses how our industry academic interactions helped each other.

Couldn’t capture any pictures during the day’s indoor proceedings. However, here are decent number of pics from the registration and socializing phases.

 

 

SRKR Alumni Meet 2012 – 01

 

 

Sankranti Trip 2012

23 Jan

This year, only myself and Surya managed to go to our native village during Sankranti. We decided to drive to that place in our Xylo. The onward journey took more than 12 hours, including a few hours of visits to relatives en-route. The drizzle hit highway reduced our speed and we fully complied with that need.

Once we reached our village, it is a travel spree. I covered a bunch of backlog visits to relatives, visiting some of the places after about a decade or so. Most of these visits turned out to be reciprocal, keeping us busy throughout the festive season. The local visits lasted 400+km of driving within a 25km radius.

Gathering of relatives and friends in our village turned out to be a decent success. Bunch of planning sessions, makeshift tents, food courts and other arrangements kept the guests comfortable enough.

Used my Xylo to the maximum extent during the trip. Loaded it fully during some local trips, used it to transport large sized items like sugarcane and while returning, used it to carry essential items for an upcoming wedding.

Each day of the trip followed a very simple pattern – eat a lot of spicy and non-veg food; top it up with ice creams etc. to avoid acidity; drive; meet people; eat again and repeat until end of day.

During our return (which is preempted by more than a day to the last day of the festival) we found that the highway is deserted and we covered the distance in about 7 hours.

The trip made me drive more than 1300km in 6 days. Some pics from the trip are linked here.

 

Sankranti-Trip-2012

 

Ganesh Nimajjanam – NetEnrich

08 Sep

After 7 nights of hosting Ganeshji’s idol, its time for Nimajjanam (immersion of the idol in a lake or any other water body). Raghu started with the final part of the rituals and then offered the last round of food to God. There is a 11-item food bonanza arranged in the parking area of the building. Our admin and support staff worked hard to make sure that the process is very smooth.

Once we all are assembled, Aravind started the auction of the Laddu. It is our typical Hyderabadi culture during this festival season, to auction the laddu and use the money for charity or related purposes. We participated in the auction as individuals but as time went on, we grouped into teams and participated. Finally our team of a handful of people won the auction.

After the auction, the idol is shifted to the vehicle. we took the idol to the nearest lake and immersed it with the rituals.

Pics from the day are here:

 

 

Ganesh-Nimajjanam-NetEnrich-2011


 

 

Food, Chocolate and 3D Printing

08 Sep

For about 2.5 decades, the concept of printers influenced my life heavily. The purpose of printing ranged from printing my “code”, results of my “code”, all the way to printing of documents and photographs. The media for printing also changed, all the way from paper to glossy photo-papers to fabric to china-ware like mugs. Give and take a few years either way, I presume your experience would be no much different.

But when I saw this article, I couldn’t stop wondering. Printing 3D chocolate of one’s own design? That seems really mouth-watering.

“Then you do a 3D shape – layer by layer, printing chocolate instead of ink, like if you were layering 2D paper to form a 3D shape,”

In addition to the above link, there are a couple of other food printing articles. Read here and here.

Hopefully, we may soon be downloading our food “formula” and print it at home. In addition to the oven and microwave slots, kitchens of the future would have “printers.” That would be interesting.