సింహం, మనిషి, తేడాలు

24 Jul

ఈమధ్య నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసిన తెలుగు సినిమా డైలాగు ఇది: “చూడప్పా సిద్దప్పా, నేను సింహంలాంటోడ్ని. అది గెడ్డం గీసుకోలేదు, నేను గీసుకోగల్ను. అంతే తేడా. మిగతాదంతా, సేం టు సేం.”

కానీ, మిగతాదంతా సేం టు సేం అనగానే నాకో చిన్న డౌటు. మీరెప్పుడైనా బట్టలేసుకున్న సింహాన్నిగాని, బట్టల్లేని పవన్నిగాని చూశారా?

సరదాగా సింహం డైలాగులు మచ్చుకి కొన్ని:

“అది పొద్దున్నే లేచి బ్రష్ చేసుకోలేదు, నేను చేసుకోగల్ను.”
“అది కారు డ్రైవ్ చెయ్యలేదు, నేను చెయ్యగల్ను.”
“దానికి మార్షల్ ఆర్ట్స్ రావు, నాకు వచ్చు.”
“అది గాగుల్స్ పెట్టుకోలేదు, నేను పెట్టుకోగల్ను.”
“అది సెంటు పూసుకోలేదు, నేను పూసుకోగల్ను”
ఇంకా హీరోయిజం బాగా పండాలంటే, “దాన్ని పట్టుకుని బోనులో పెట్టగలవు, నన్ను పెట్టలేవు.”

One thought on “సింహం, మనిషి, తేడాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.