ఉగాది శుభాకాంక్షలు

అందరికీ విజయ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ప్రతీ రోజూ తెలుగు చదువుదాం. తెలుగు చదివిద్దాం.

Ugaadi

పై ఫొటోలో ఉన్నవి ఈ రోజు చదవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పత్రికలు, పంచాంగం.

By Raju Alluri

Blogging on my personal site since 2006, I try to cover both personal and work related events and thoughts in this blog. You can reach me on Instagram, Facebook or Twitter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.