ఉగాది శుభాకాంక్షలు

11 Apr

అందరికీ విజయ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ప్రతీ రోజూ తెలుగు చదువుదాం. తెలుగు చదివిద్దాం.

Ugaadi

పై ఫొటోలో ఉన్నవి ఈ రోజు చదవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పత్రికలు, పంచాంగం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.