తెలుగు

29 Aug

ఈ రోజు మాతృభాషాదినోత్సవము. ఈ సందర్భంగా నేను చిన్నప్పుడు విన్న ఒక లలితగీతంలోని చరణంనుండి ఒక చిన్ని వాక్యం. ఈ పాటను దూరదర్శన్-హైదరాబాదు వారి లలితసంగీతం కార్యక్రమంలో సుమారు పాతికేళ్ళ క్రితం విని వ్రాసుకొన్నాను. ఆ పాట ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయింది.

 

 

నా వికస హృదయ కమలాసనమున నీవే కొలువయితే
నా వినుత జీవ పాత్రికలోన నీ ప్రేమ నింపితే
పదములు నీవే ఇమ్ము
నీవే పాడే సుస్వరమిమ్ము

తెలుగు చదువుదాము. తెలుగులో మాట్లాడుదాము.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.