సీమలూ, టపాకాయలూ…

04 May

దున్నపోతు ఈనిందంటే దూడని కట్టేయమన్నట్లుంది ఒకానొక తెలంగాణా జే. ఏ. సీ. వ్యవహారం (ఒకానొక అని ఎందుకన్నానంటే ప్రస్తుతం ఎవరు ఏ జే. ఏ. సీ. తరఫున మాట్లాడుతున్నారో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం కాబట్టి.) సదరు జే. ఏ. సీ. వారు “సీమ టపాకాయ్” అన్న సినిమా టైటిల్లో సీమ అన్న పదం ఉంది కాబట్టి à°† సినిమాను తెలంగాణాలో బహిష్కరిస్తామంటున్నారు. రతనాల సీమ రాయలసీమకు “సీమ” అనే పొడి వ్యవహారికం కేవలం ఈమధ్య ప్రాచుర్యం పొందింది. అసలు ‘సీమ” అనే తెలుగు పదం విశేషణంగా వాడినపుడు “విదేశీ” అన్న భావాన్ని స్ఫురింపచేయడానికి వాడతారు. సీమ టపాకాయ్ అంటే విదేశీ పద్ధతిలో తయారయిన (అది ఇక్కడే తయారవచ్చు – మన “సీమ సరుకు” ఐ. à°Žà°‚. ఎఫ్. ఎల్. లాగ) టపాకాయ్ అనుకోవాలి గానీ ఇదేంటో మరి.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.