మార్పు: అలా మిగిలింది

07 Feb

ఒక ప్రభంజనంలా, ఒక అలలా మొదలైన మార్పు ఒక నీటి తుంపరలా మారింది. ఒక ప్రక్షాళన కోసం మొదలైనటువంటి ఆ అల ఈనాడు మన చర్మంపై ఉప్పు నీటి తుంపరలా వాలి, తడియారి, క్షారాన్ని మిగిల్చింది. తనుకూడా పెద్దసముద్రంలోని చిన్ని వంతునన్న నిజాన్ని నేడు నిక్కచ్చిగా చెప్పింది. ఇంకోలా మొదలైంది. అలా మిగిలింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.