పచ్చి పులుసు

చాలా రోజుల తరువాత ఈ రోజు పచ్చి పులుసు తిన్నాను. ఈ వంటకం మా ఇంట్లో సాధారణంగా చేయరు. ఈ రోజు ఆఫీసులొ కేటరర్ పచ్చి పులుసు తీసుకు వచ్చాడు. టేస్టు చూసే నెపంతో బాగానే లాగించాను.

Published
Categorized as Food

By Raju Alluri

Blogging on my personal site since 2006, I try to cover both personal and work related events and thoughts in this blog. You can reach me on Instagram, Facebook or Twitter.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.