శోభారాజు గారి ఇంటర్వ్యూ

28 Nov

à°ˆ రోజు సాయంత్రం à°’à°• తెలుగు న్యూస్ ఛానెల్ లో శోభారాజు గారి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. (మీరు తికమక పడితే:  శోభారాజు గారు ఒకప్పుడు తి.తి.దే. ఆస్థాన గాయకురాలు. “అదివో అల్లదివో” అన్న అన్నమాచార్య కీర్తన తో మొదలయ్యే ఆల్బం ఆవిడ గొంతులోంచి జాలువారిందే.)  ఆన్నమాచార్య కీర్తనలను స్వరపరచడంపై ప్రత్యేకం à°—à°¾ సాగిన à°ˆ ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగుంది. మనకు సుపరిచితమైన మరియు అపరిచితమైన కొన్ని కీర్తనలు, వాటి వైవిధ్య స్వరాలు చాలా బాగా పాడారు.  ఆ  ఇంటర్వ్యూ అయిన తరువాత “సిరుత నవ్వులవాడు సిన్నెక్క” కీర్తన మళ్ళీ వినాలనిపించింది. విన్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.