మీకు తెలుసా?

03 Jul

సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రేడియోలో విన్న తెలుగు పాట ఇది. ఏ సినిమాలోదో తెలియదు.  కేవలం రెండు మూడు సార్లు మాత్రమే విన్నప్పటికీ ఈ పాట బాగా గుర్తు ఉండిపోయింది.  ఈ పాట ఏ సినిమాలోదో మీకు తెలిస్తే దయచేసి నాకు తెలియచేయండి.

“అన్నీ ఉన్నా ఏమీ లేనీ అమాయకుడిని, నేనందరి దేవుడిని.
కోరికలున్నా, తీరే దారులు ఉన్నా, మాటకు బందీని!….
….
నిప్పులాంటి వాడిననీ గొప్ప చెప్పుకున్నానూ, నిప్పులో నిప్పునై కాలిపోతున్నాను.
….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.