మొగల్తూరు – 2

26 Apr

క్రితం సారి మొగల్తూరుకి అర్ధశతాబ్దం పూర్వమే పేరు తెచ్చిన ఒకాయన గురించి వ్రాసాను. తెలుగు సాహిత్యం లో ప్రవేశం ఉన్నవారికి ఆయనెవరో తెలిసే ఉంటుంది. ఆయన పేరు బారిస్టరు పార్వతీశం. నరసింహ శాస్త్రి గారి మానస పుత్రుడాయన. సినిమాలు రాకముందరి పుస్తకాల కాలం నాటివాడు కాబట్టి ఆయనను మన ఇంజిను డ్రయివరుగారంతలా జనాలు గుర్తుంచుకోలేదు. పైగా నక్కబావ, పులితమ్ముడు వంటివారి తోడు లేదు కాబట్టి ఆయనకు రావలిసినంత గుర్తింపు రాలేదని నా స్వంత అభిప్రాయం. మీరేమంటారు?

2 thoughts on “మొగల్తూరు – 2

  1. not all but most of the telugu [snip…snip…snip] . They never encourage persons who really want to serve people.They need only corrupted people.[snip…snip]. They dont have individual tastes and good ideologies. The guys like u feel that its great commenting people who are appreciated by many hearts.In what way u are eligible to comment chiru. HE WON MANY HEARTS.I think thats enough for a life.If u want to be a good citizen try to know the facts and if possible fight against media which became the most worst thing in andhrapradesh

  2. The above comment is snipped at a few places for potentially offensive language on Telugu people. Hope the commenter has the frustrations levels down by now 🙂 and can use sensible language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.