నిన్నొదల, బొమ్మాళీ!

05 Apr

“నిన్నొదల, బొమ్మాళీ!”
అరుంధతి సినిమా చూసినవాళ్ళు మర్చిపోలేని భీభత్స ప్రధానమయిన డైలాగు ఇది. ఇక్కడ భీభత్సం అంటే టెర్రరిస్టులూ, ఫ్యాక్షనిస్టులూ సృష్టించేది కాదు. కావ్యాత్మకమైన భీభత్సం అని అర్ధం.
ఇవే “నిన్నొదల, బొమ్మాళీ!” పదాలతో à°’à°• డ్యుయెట్ వింటే ఎలా ఉంటుంది? బిల్లా సినిమా పాటలు విన్నప్పుదు à°ˆ పాట చాలా నవ్వు పుట్టించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.