కూనిరాగాలు: రేవులోని తాడిచెట్టులా

మిస్టర్ పెర్‌ఫెక్ట్ లోని “రేవులోని తాడిచెట్టులా, నీ ఎక్కువేమిటో” అన్నపాట ప్రస్తుతం పదేపదే మనసులో మెదులుతోంది. మరీ à°…à°‚à°¤ వైవిధ్యమున్న ట్యూన్ కాకపోయినప్పటికీ గాత్రంవల్ల ఈపాట వినసొంపుగా అనిపిస్తోంది.

By Raju Alluri

Blogging on my personal site since 2006, I try to cover both personal and work related events and thoughts in this blog. You can reach me on Instagram, Facebook or Twitter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.